ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย – ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (TIS 22300/MICE)

การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลมีผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วม สื่อมวลชนและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ถ้ามีอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติการณ์จากภัยคุกคาม ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์  เพื่อทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤตต่างๆได้

การนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ จะทำให้องค์กรเหล่านั้นสามารถเตรียมความพร้อม สามารถรับมืออุบัติการณ์ การประสานงาน การตอบสนองต่อสถานการณ์และการฟื้นฟูภายหลังจากอุบัติการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงสำหรับผู้รับบริการ และเพิ่มโอกาสในการจัดงานมากขึ้น

ศักยภาพมาตรฐาน MICE เพื่อศักยภาพของทุกองค์กร

มาตรฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ขนาด สภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และสังคมที่มีความแตกต่างกัน อันจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย และมีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยซึ่งสามารถนำไปบูรณาการกับระบบการจัดการด้านอื่น ๆ ที่องค์กรมีการดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ ความสำเร็จของระบบการจัดการในองค์กรย่อมขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุด ที่ต้องกำหนดนโยบายการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน (procedure) รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่จะสามารถทำให้บรรลุต่อนโยบายที่กำหนดไว้

มาตรฐานฉบับนี้ ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ สามารถประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภัยคุกคาม ความเสี่ยง การประเมินจุดอ่อนและภาวะวิกฤต ( vulnerability and criticality assessment) รวมทั้ง กิจกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ความเสี่ยง และอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อเป้าหมายในการปรับปรุงสมรรถนะของการรักษาความปลอดภัย