Register Form

Fill this form to contact MASCI.

Mandatory fields are indicated by an .

Privacy statement

MASCI is committed to the privacy and safeguarding of your personal information. We do not sell, rent or otherwise make available to third-parties any personal information.

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกใหม่

  1. สมาชิกต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์ เกี่ยวกับตัวสมาชิกเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วน
  2. สมาชิก ต้องแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอ หากสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์ ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้ หรือ เพิกถอนข้อมูล และปฎิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต
  3. สมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน ของ ทางสถาบันฯ และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยท่านจะได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่านทางอีเมล์
  4. สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการมีสมาชิกภาพ จะคงอยู่ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของ ทางสถาบันฯ และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานะภาพการเป็นสมาชิกแล้ว หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า