Register Form

Fill this form to contact MASCI.

Mandatory fields are indicated by an .

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Privacy statement

MASCI is committed to the privacy and safeguarding of your personal information. We do not sell, rent or otherwise make available to third-parties any personal information.

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกใหม่

  1. สมาชิกต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์ เกี่ยวกับตัวสมาชิกเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วน
  2. สมาชิก ต้องแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอ หากสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์ ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้ หรือ เพิกถอนข้อมูล และปฎิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต
  3. สมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน ของ ทางสถาบันฯ และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยท่านจะได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่านทางอีเมล์
  4. สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการมีสมาชิกภาพ จะคงอยู่ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของ ทางสถาบันฯ และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานะภาพการเป็นสมาชิกแล้ว หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า