Business Continuity Management System Series

มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การหยุดชะงักของธุรกิจ พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าองค์กรมีแผนงานและกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction To ISO 22301
ISO 22301 Lead Auditor/Auditor
ISO 22301 Implementation