Introduction To ISO 22301

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น
 2. Chief Risk Officer
 3. พนักงานบริหารความเสี่ยง
 4. พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบถึงภาพรวมของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามข้อกำหนด ISO 22301
 2. ทราบถึงการตีความข้อกำหนดและเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 22301
 3. ได้ฝึกทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดทำระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 2. การแนะนำอนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 3. การพิจารณาบริบทที่สำคัญ
 4. การกำหนดขอบข่ายในการทำระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 5. ความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการ
 6. การบริหารทรัพยากร
 7. การควบคุมกระบวนการหลักของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 8. การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์
 9. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ลงทะเบียน