มาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001/มรท.8001)

ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานได้เห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นการดูแลตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ประกาศมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรนำไปใช้ด้วยความสมัครใจโดยมีการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

มาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต
  • ลดอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มโอกาสทางการค้า