มาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001/มรท.8001)

ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานได้เห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นการดูแลตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ประกาศมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรนำไปใช้ด้วยความสมัครใจโดยมีการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

มาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต
  • ลดอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มโอกาสทางการค้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)

  1. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
  2. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
  3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
  4. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ มรท. 8001 (กรร.03) Download
  5. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย Download
  6. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
  7. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download