มาตรฐานการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืน (ISO 20121)

มาตรฐานการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืน (Event sustainability management systems) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้เปรียบในการแข่งขันในระดับระหว่างประเทศ

มาตรฐาน ISO 20121 ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากมาตรฐานของประเทศอังกฤษคือ BS 8901 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบการบริหารอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจอีเว้นท์  มีการพัฒนาและนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2550 ต่อมามีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงพัฒนามาตรฐาน BS 8901 มาเป็นมาตรฐานสากล ISO 20121 ซึ่งมีงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ได้นำมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ เช่น คณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิค ลอนดอน 2012 และการจัดประชุม COP 21 ปี 2015 เป็นต้น

สาระสำคัญของมาตรฐาน

มาตรฐาน ISO 20121  เป็นมาตรฐานสากลที่มีความคล้ายคลึงกับมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีโครงสร้างข้อกำหนดเหมือนกัน  ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืน เช่น งานประชุม สัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น โดยดำเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

สำหรับผู้จัดงานอีเวนท์ เช่น มหกรรมกีฬา มหกรรมดนตรี มหกรรมการแข่งขัน หรือการแสดงโชว์ต่างๆ เป็นต้น สามารถนำมาตรฐาน ISO 20121 ไปประยุกต์ใช้การจัดงานเพื่อแสดงจุดยืนในด้านความยั่งยืนและเป็นการประชาสัมพันธ์งานอีเวนท์เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืน มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สามารถช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการดำเนินงาน
  • พัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของการจัดงานอีเว้นท์
  • รับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามและการควบคุมผลกระทบ ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • มั่นใจได้ว่าองค์กรมีความตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจัดการงานอีเว้นท์
  • ขยายฐานลูกค้าและผู้สนับสนุนต่อกิจกรรม/งานอีเว้นท์