ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (TIS 2677 -1/มอก. 2677 -1)

โดยทั่วไป ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีจะมีสารเคมีและของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างซึ่งมีทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมก็อาจเกิดความเสี่ยงอันตรายต่อบุคลากรในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม

มอก. ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (TIS 2677 -1) เป็นมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีใช้ในการจัดการสารเคมีและของเสียดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ไม่ครอบคลุมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี และวัตถุชีวภาพ)

สาระสำคัญของมาตรฐาน

ข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ประกอบด้วย

  • นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัย
  • การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • การนำไปใช้และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การให้ความรู้ และการสร้างจิตสำนึก และการจัดการเอกสาร
  • การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการปฏิบัติอย่างน้อยปีละครั้งให้ครอบคลุมกรอบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยต้องนำข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติ และมีการจัดการข้อบกพร่องอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีการบันทึกการดำเนินการดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดการต่อไป
  • การทบทวนการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยพิจารณา 2 ประการ คือ ประการแรก ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และประการที่สอง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอกโดยพิจารณาจากผลการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ