banner-bds-66

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ./MASCI) ร่วมสนับสนุนมาตรการการให้ความช่วยเหลืออุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ซึ่งจัดตั้งและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว.จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น บริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th

สรอ./MASCI ได้เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดยการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ กว่า 30 รายการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียนกับ สสว. เพื่อขอรับบริการผ่านระบบ BDS และรับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงานบริการด้านการตรวจประเมินและบริการอื่นๆ ของ สรอ. ตามเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME

 • เป็น SME ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กําหนดได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. (หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/
 • กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
 • ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษีอย่างน้อยปี 2562 หรือปี 2563 หรือปี 2564) มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กําหนด)
 • ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

masci-bds-2023-Poster

ประเภทบริการและหมวดค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนภายใต้มาตรการฯ

 • การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
 • การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายและการตลาด
 • การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
 • การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ
 • การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ

การให้บริการของ สรอ. ในระบบ BDS หมวดบริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ

 1. การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ
 2. การรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. การรับรองมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. การรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์
 6. การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)
 7. การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน GHPs (Codex)
 8. การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
 9. การรับรองระบบ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386
 10. การรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 11. การรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน
 12. การรับรองมาตรฐาน ISO 29110 System and software engineering
 13. การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 14. การรับรองมาตรฐาน ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้
 15. การรับรองมาตรฐาน ISO 20121:2012 ระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน
 16. การรับรองมาตรฐาน มรท. 8001-2563 ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย
 17. การทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 (Greenhouse Gases – Part 1: Specification With Guidance At The Organization Level For Quantification And Reporting Of Greenhouse Gas Emissions And Removals)
 18. การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐาน ISO 14064-2
 19. การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)
 20. การทวนสอบ (Verification) รายงานก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อบังคับโครงการการชดเชยและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบินระหว่างประเทศ หรือ CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)
 21. การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และ การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER)
 22. การทวนสอบ (Verification) ข้อมูลรายงานความยั่งยืน (SD Report) ด้าน (1) Energy, (2) GHG Emission, (3) Waste, (4) Water, (5) Occupational Health and Safety และ (6) Labor
 23. การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 24. งานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี
 25. การให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากลสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ ISO/IEC 17065 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ
 26. การให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากลสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 27. การให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากลสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
 28. การให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากลสำหรับหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 สำหรับหน่วยตรวจ
 29. การให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากลสำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ ISO/IEC 17021-1 สำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ
 30. การให้คำปรึกษา/ทวนสอบการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 20400 (Sustainable Procurement) มาตรฐานแนวทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (จำนวน 4 วัน)

BDS-Pic1

ขั้นตอนการใช้บริการระบบ BDS

ระยะเวลาดําเนินโครงการ สิ้นสุด 30 ก.ย. 2566 (สามารถยื่นข้อเสนอการพัฒนาได้จนถึง 31 ส.ค.2566)

คลิก เลือกบริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ  จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : https://bds.sme.go.th/Service/BdsDetail/86

คลิก : https://bds.sme.go.th/  เพื่อลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถาม

📧Mail: salemasci@masci.or.th

☎️Tel: 02-6171727-36 ต่อ 303, 308,395