มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (ISO 56002)

“นวัตกรรม” เป็นปัจจัยที่สำคัญมากประการหนึ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจและองค์กรต่างๆ  “นวัตกรรม” ช่วยสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า หรือช่วยพัฒนาการดำเนินงานในองค์กรที่มิได้ดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจและองค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินการได้ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม ช่วยให้องค์กรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ วิธีการด้านการตลาด รูปแบบธุรกิจ สถานที่ทำงาน หรือความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ช่วยสร้างหรือเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งองค์กร

มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ เช่น สร้างนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
  • ประหยัดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการสร้างนวัตกรรมเนื่องจากลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
  • มีส่วนสำคัญในการสร้างแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่
  • เพิ่มโอกาสในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ทำให้มีความคล่องตัวและมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (ISO 56002)

  1. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม Download