มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง (ISO 31000)

ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในทุกด้าน ธุรกิจและองค์กรสามารถนำมาตรฐาน ISO 31000 (Risk management-Guidelines) ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานนี้มีการให้หลักการ กรอบงาน และกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งองค์กรทุกประเภท และทุกขนาดสามารถนำไปใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงการระบุโอกาสและภัยคุกคาม  จัดสรรและใช้ทรัพยากร

มาตรฐาน ISO 31000 ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับการรับรอง  แต่สามารถขอรับการทวนสอบได้โดยมาตรฐานนี้ให้คำแนะนำสำหรับโปรแกรมการตรวจสอบภายในหรือภายนอก องค์กรที่ใช้วิธีดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีหลักการที่ถูกต้องสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับการทวนสอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 31000

มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สร้างความเข้มแข็งให้กับการควบคุมการปฏิบัติงาน
  • สร้างความมั่นใจด้านการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ปรับปรุงสมรรถนะของการดำเนินธุรกิจ และการจัดการภาวะวิกฤต
  • ทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในบริบทของธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
  • สามารถปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก
  • ทำให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติให้ดีขึ้น
  • ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล