ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001/TIS 18001 (มอก. 18001)

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ ครอบคลุมสาระสำคัญของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 ISO45001 และ มอก.18001/TIS 18001 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่องค์กรทุกประเภท ทุกขนาด สามารถนำไปปฏิบัติให้ครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้วิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการและช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สามารถนำมาจัดทำรวมเป็นข้อกำหนดเดียวกันได้ เช่น ข้อกำหนดด้านเอกสาร นโยบาย การวางแผน การทบทวนของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การตรวจประเมินภายใน การปรับปรุง เป็นต้น และสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ (Unique requirements) ของแต่ละระบบการจัดการจะระบุเป็นข้อกำหนดที่แยกเฉพาะการบริหารจัดการในเรื่องนั้นๆ เช่น การวางแผนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง การรับรองกระบวนการผลิตและการบริการ การชี้บ่งและการสอบกลับได้ ทรัพย์สินของลูกค้า การเตือนอันตราย ความพึงพอใจของลูกค้า การเฝ้าระวังและการวัดผลิตภัณฑ์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นต้น

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริมให้มีการรับการจัดการเชิงกระบวนการในการพัฒนา นำไปปฏิบัติ และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการสำหรับการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการบรรลุตามข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มีการควบคุมความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพโดยองค์รวม
  • ทำให้สามารถรวมเอามุมมอง องค์ประกอบและกระบวนการทั้งหมดของระบบในองค์กรมาเป็นหนึ่งเดียว จึงสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้สามารถจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

  1. ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Regulations) มาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ Download