มาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO 27001)

ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันภัยคุกคามและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้  รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการละเมิดด้านข้อมูล   การดูแลป้องกันข้อมูลของธุรกิจและองค์กรไว้ก้อนย่อมดีกว่าการแก้ไขซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในภายหลัง นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วจะทำให้ธุรกิจและองค์กรได้รับความเชื่อถือ  และลูกค้ามีความมั่นใจเป็นอย่างมาก

มาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจทุกประเภท และได้รับการออกแบบมาเพื่อธุรกิจและองค์กรทุกขนาด

มาตรฐาน ISO 27001  เป็นแนวทางเชิงระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการ เทคโนโลยี และบุคคลที่ช่วยปกป้องและจัดการกับข้อมูลองค์กรด้วยการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างถูกต้องและครอบคลุม  โดยมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การปกป้องข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  การปกป้องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของระบบข้อมูล

ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
  • ปกป้องชื่อเสียงองค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
  • ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลอย่างสอดคล้อง
  • ช่วยให้มั่นใจในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
  • สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจสำหรับองค์กรและลูกค้า
  • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน