มาตรฐานสินค้าเกษตร (TAS/ มกษ.)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำ“มาตรฐานสินค้าเกษตร” หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “มกษ.” หรือ TAS (Thai Agricultural Standard) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและมีความสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล

การได้รับการตรวจสอบและรับรองว่าสินค้าเกษตรมีการผลิตตามมาตรฐาน มกษ. เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าเกษตรนั้นมีคุณภาพและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการค้าในปัจจุบัน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับการรับรองจาก มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองที่สามารถให้บริการตรวจประเมิน มาตรฐานสินค้าเกษตร ตามขอบข่าย ดังนี้

 • หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ. 4403-2564)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (มกษ. 6401-2558)
 • การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (มกษ. 7420-2552)
 • หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร: การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (มกษ. 9023-2564)
 • ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้ (มกษ. 9024-2564)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2563)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค (มกษ. 9039-2556)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9041-2557)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560)
 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560)

มาตรฐานสินค้าเกษตร มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
 • ทำให้กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
 • ทำให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน
 • เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม