ก้าวทันเศรษฐกิจโลก…ไอเอสโอแนะนำมาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Help-MSMEs-Challenging-Global-Economy-with-ISO-Standards

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจคือต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  แต่ปัญหาของธุรกิจแต่ละประเภท แต่ละขนาดก็แตกต่างกันออกไป สำหรับปัญหาของธุรกิจขนาดเล็กหลายรายมักประสบปัญหาด้านการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  มีข้อจำกัดด้านต้นทุน ด้านคุณภาพและปริมาณของบุคลากร การเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารจัดการเวลา และเจ้าของกิจการบางรายอาจลงมือทำเองเกือบทุกเรื่อง

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดเล็กกลับมีข้อได้เปรียบมากกว่าในด้านการปรับตัวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างองค์กร การตลาด กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

ไอเอสโอเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นของธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างดี  ในภาวะที่ทั่วโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าให้ได้   อันที่จริงแล้ว มาตรฐานไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น จะเห็นได้ว่าไอเอสโอให้ความสำคัญกับธุรกิจทุกประเภทรวมทั้งธุรกิจขนาดเล็กและเอสเอ็มอีโดยในการพัฒนามาตรฐาน จะคำนึงถึงธุรกิจทุกประเภทให้สามารถนำมาตรฐานไปใช้ได้เช่นเดียวกัน

จากข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (MSMEs) ทั่วโลกมีจำนวนกว่า 90% ของบริษัททั้งหมด และคิดเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งหมด สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ธุรกิจขนาดเล็กเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน นอกจากนี้ ยังพบว่าการเติบโตของ GDP โดยรวมนั้นเป็นผลมาจากบริษัทที่มีผู้นำเป็นสตรีด้วย ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่าง IWA 34, Women’s entrepreneurship ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ และแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดต่างประเทศ

อันที่จริงแล้ว ธุรกิจยังมีอะไรอีกมากที่ควรจะทำเพื่อการเติบโตต่อไป เช่นเรื่องของการมาตรฐานซึ่งไม่เพียงแต่ลดแรงเสียดทานเมื่อทำงานร่วมกับบริษัทอื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมด้วย ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยส่งผลอย่างมากต่อผลกำไร

มาตรฐานของไอเอสโอแต่ละมาตรฐาน แม้ว่าดูเหมือนจะไม่สามารถเข้าใจได้ในครั้งแรกที่อ่าน แต่เมื่อศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็จะได้รับรายละเอียดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้นำในอุตสาหกรรมทั่วโลกได้ตกลงกันไว้ ตัวอย่างเช่น การนำมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ไปใช้ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก ในขณะที่การนำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 ไปใช้จะช่วยปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจทำลายล้างธุรกิจลงได้ เป็นต้น

Veriscan Security บริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสวีเดน มีบริการให้ลูกค้าสามารถนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไปใช้และรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้ตั้งแต่หลายปีก่อน   ซึ่งแจน แบรนเซลล์ ซีอีโอของบริษัทและบรรณาธิการมาตรฐาน  ISO/IEC 27003 ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ ในการนำมาตรฐานสากลไปใช้นั้นไม่เพียงแต่ทำให้มีโครงสร้างภายในที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ ด้วย ซึ่งหากองค์กรเหล่านี้ใช้ชุดมาตรฐาน ISO/IEC 27000 ด้วย ก็จะยิ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นรวมถึงความโปร่งใสในการสร้างความปลอดภัยและความไว้วางใจที่ดีขึ้นร่วมกัน

ไอเอสโอเน้นว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลจะช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ความสม่ำเสมอและการตรวจสอบย้อนกลับ เนื่องจากมาตรฐานไอเอสโออยู่บนพื้นฐานของวัฏจักรที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ทำให้มาตรฐานเหล่านี้พัฒนาด้วยความก้าวหน้าต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการ เป้าหมาย และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป และมาตรฐานไอเอสโอหมายถึงความมีประสิทธิภาพ  และความไว้วางใจที่ช่วยให้ผู้บริโภค นักลงทุน และพันธมิตรสามารถสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ สิ่งนี้เหล่ามีค่าอย่างยิ่งเมื่อ MSMEs พยายามที่จะเติบโตและแข่งขันในระดับมาตรฐานที่แข่งขันได้ซึ่งช่วยให้ MSME สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดต่างประเทศได้ ลูกค้าและองค์กรระหว่างประเทศจำนวนมากจะเลือกทำงานกับธุรกิจที่ใช้มาตรฐานสากลเท่านั้น

หาก MSMEs ถามว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้มาตรฐานสากลหลายๆ มาตรฐานหรือไม่  แน่นอน ไอเอสโอจะตอบว่าไม่ใช่ทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ MSMEs แต่ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรนำมาตรฐานสากลฉบับไหนไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด  ผู้ที่มุ่งเน้นการให้บริการฐานลูกค้าในพื้นที่ขนาดเล็กอาจพบว่ามีมาตรฐานเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

อย่างไรก็ตาม ไอเอสโอแนะนำว่า MSMEs สามารถพิจารณามาตรฐานฉบับที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 26000 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม  หรือแม้แต่ชุดมาตรฐาน ISO/IEC 27000 ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไอเอสโอก็มีแนวทางให้กับนักพัฒนามาตรฐานในการเขียนมาตรฐานที่คำนึงถึงความต้องการของ MSMEs อย่างแท้จริงด้วย ดังที่ปรากฏในมาตรฐาน ISO/IEC Guide 17, Guide for writing standards taking into account the needs of micro, small and medium-sized enterprises

ไอเอสโอเชื่อมั่นว่าเมื่อ MSME นำมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองไปใช้แล้ว จะมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามปัญหาทางเศรษฐกิจและความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ของโลกยุคใหม่ และก้าวสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: https://www.iso.org/contents/news/2022/06/small-businesses-keeping-up-with.html