Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 22 ส.ค. 2567
ถึงวันที่: 23 ส.ค. 2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 9,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

หลักสูตร          2 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และชันสูตรทางสาธารณสุขที่ประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
 2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ หรือ QM (Quality Manager) หรือ TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO 15189 และ ISO 15190   
 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO 15189 และ ISO 15190
 5. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO 15190
 6. ผู้สนใจทั่วไป  

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจระบบการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15189
 2. เข้าใจข้อกำหนดและสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 15189 ทั้งข้อกำหนดในการบริหารจัดการและข้อกำหนดทางเทคนิค รวมทั้งมาตรฐาน ISO 15190 และสามารถการนำไปประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ขององค์กร
 3. ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับรองระบบงานและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อประสงค์จะยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 4. เข้าใจในหลักการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรเมื่อมีการปฏิบัติงานวิเคราะห์/ทดสอบ ตลอดจนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
 5. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15189 
 2. เอกสารอ้างอิง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การตีความตามข้อกำหนด ISO 15189 ได้แก่ ข้อกำหนดในการบริหารจัดการและข้อกำหนดทางเทคนิค รวมทั้งแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้
 4. การตีความตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15190
 5. การจำแนกกลุ่มความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 15190 และหลักการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 6. แนวทางการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO 15190
 7. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม และกรณีศึกษา 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ             คุณรัชดา คุณกุลธิดา       โทร.    02 617 1727 ต่อ 805, 807       

โทรสาร.          02 617 1703            Email   ratchada@masci.or.th ; kullathida@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 16/8/2567
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
22 ส.ค. 2567 Introduction to ISO 15189:2022 and ISO 15190:2020
Scroll Up