Thailand Voluntary Emission Reduction (T-VER) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้ง ลดความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนการดําเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนําปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ T-VER จําหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

Validation/Verification Process

Process-TVER

ประโยชน์ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ของประเทศไทย (T-VER)

นอกจากจะเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาร์บอนเครดิต (TVERs) ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และการดําเนินโครงการ T-VER ยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกับสังคม และชุมชน เช่น ลดต้นทุนการใช้พลังงาน ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น การสร้างงานในท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

การบริการของ สรอ.

 • การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ตามขอบข่าย
 • พลังงานภาคอุตสาหกรรม (Energy industries)
 • ความต้องการพลังงาน (Energy demand)
 • อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries)
 • อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industry)
 • การขนส่ง (Transport)
 • การทำเหมืองและการผลิตแร่ (Mining and mineral production)
 • อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production industry)
 • การจัดการและกำจัดของเสีย (Waste handling and disposal)

หากท่านมีข้อสอบถามการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่

For any further information, please contact

 • Khun Mattana Khemthong (คุณมัธนา เข็มทอง)
  E-mail: mattana@masci.or.th
  Tel: 02-617-1727 Ext.310
 • Khun Atchada Ngeimvijawat (คุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ)
  E-mail: atchada@masci.or.th
  Tel: 02-617-1727 Ext.335

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Thailand Voluntary Emission Reduction (T-VER)

 1. Request for ISO 14064-2 and/or T-VER services Download