คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

ที่ปรึกษา

นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ

ประธานกรรมการ

นายสมพจน์ กวางแก้ว

ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ

นายรุ่งเรือง กิจผาติ

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการ

นายอภัย สุทธิสังข์

ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ

นายกิตติ สุขุตมตันติ

ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายกมล ตรีวิบูลย์

ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ

รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
กรรมการ

นายชลธร ดำรงศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ดร. อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายจงรักษ์  โรจน์พลาเสถียร

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
กรรมการและเลขานุการ