มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/TIS 18001/มอก.18001)

ข้อมูลจากการประเมินขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่ามีคนทั่วโลกจำนวน 2.34 ล้านคนเสียชีวิตเมื่อปี 2556 อันเนื่องมาจากกิจกรรมการทำงานเป็นส่วนใหญ่มากที่สุดถึง 2 ล้านคนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาการบาดเจ็บต่างๆ  แล้วพบว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ ทำให้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ได้พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ ISO 45001 กำหนดขึ้นโดยอ้างอิง BS 8800 มาตรฐาน OHSAS 18001 และมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ความสำคัญของมาตรฐาน

มาตรฐาน มอก. 18001 และ ISO 45001 ได้กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบการตรวจประเมินและการรับรองความสอดคล้องของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การนำมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสและการลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอกจากนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ ISO 45001 ยังได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ ISO 9001 ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถบูรณาการเป็นระบบการจัดการเดียวกันได้

ประโยชน์

 • ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถควบคุมและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรัพย์สิน อาจรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 • มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการวางแผน การทำงานร่วมกัน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ การเฝ้าระวังและตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการอาชีวอนามัยในเชิงรุก
 • ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/TIS 18001/มอก.18001)

 1. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
 2. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
 3. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
 4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น Download
 5. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
 6. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
 7. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Download
 8. แนวทางการดำเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับผู้ได้รับการรับรองในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน โดยมติคณะรัฐมนตรี (ตามมติคณะอนุกรรมการรับรองระบบ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566) Download