มาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 (Thai Conformity Assessment Standard No. 2/มตช. 2 เล่ม 2)

ธุรกิจและองค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต คือ ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2-2)

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มีโครงสร้างของมาตรฐานเช่นเดียวกับมาตรฐานที่เป็นระบบการจัดการ เช่น ISO 9001 ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรในประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  และใช้ในการประเมินความสอดคล้อง แล้วขอรับการรับรองจากหน่วยรับรอง (certification body) หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทำการยืนยันความสอดคล้องพิจารณา หรือองค์กรทำการพิจารณาและประกาศด้วยตนเอง (Self-declaration) ก็ได้ ซึ่งองค์กรทุกประเภท และทุกขนาดสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอันจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนสุทธิของการผลิต และการได้มารวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ
  • สร้างนวัตกรรมและแหล่งรายได้ใหม่ ทั้งนี้ แหล่งรายได้ใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม จึงควรมีการประเมินประโยชน์โดยรวมสุทธิ และควรระบุความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด
  • มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขององค์กรที่ดีขึ้นจากการลดการพึ่งพาการนำเข้าหรือจัดหาวัตถุดิบปฐมภูมิใหม่ๆ และความท้าทายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ทำให้มีการใช้วัสดุและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และทำให้องค์กรสามารถขยายการเจริญเติบโตต่อไปยังตลาดที่เกิดใหม่