มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 (TIS 14061-1/มอก.14061-1)

สำหรับธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้  ผู้ประกอบการมักจะประสบปัญหาในเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังต่างประเทศเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์จากแหล่งกำเนิดไม้ที่ไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้การแข่งขันในธุรกิจไม้ไม่สามารถเติบโตในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

มาตรฐาน มอก.14061 – 1 กำหนดข้อกำหนดระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการป่าไม้สำหรับผู้ประกอบการ ครอบคลุมการจัดการส่วนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในที่ดินของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่กำหนด

มาตรฐานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการสวนป่า ใช้สำหรับการยื่นสมัคร เพื่อขอการรับรองพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจของตนเอง รวมท้ังเป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้กับผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจที่ขอการรับรองด้วย

มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงระบบการจัดการ รวมถึงกลไกภายในของการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และการรายงาน
  • สร้างความได้เปรียบและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกซึ่งมีการแข่งขันกันสูง
  • ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของการตัดไม้ และการบำรุงรักษาบริการระบบนิเวศ
  • เป็นกลไกทางการตลาดที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการทำป่าไม้อย่างยั่งยืน
  • ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่มาจากป่าที่ได้รับการจัดการเป็นอย่างดี
  • บำรุงรักษา เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และปรับปรุงป่าที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 (TIS 14061-1/มอก.14061-1)

  1. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มอก. 14061-1 Download
  2. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน Download
  3. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน Download