มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001)

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าแต่ละปีมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรทั่วโลก ไอเอสโอตระหนักถึงความสำคัญของการลดและกำจัดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนน จึงได้พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO 39001 Road traffic safety (RTS) management systems มุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กร  และแนะนำการวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เป้าหมายเป็นจริงโดยใช้ความปลอดภัยเชิงระบบของความปลอดภัยการจราจรทางถนน

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการจราจร
  • ช่วยจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อประเด็นปัญหาที่สำคัญของสังคม
  • ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียชีวิต และลดการบาดเจ็บ
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
  • เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันการประมูลงาน
  • ลดเบี้ยประกันและค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ลง