มาตรฐานระบบการจัดการองค์กรการศึกษา (ISO 21001)

ข้อมูลและความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นเมื่อมีการนำใช้งานด้วยความสามารถและประสบการณ์อันนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีและทำให้เกิด “ปัญญา” (Wisdom)  ซึ่งสถานศึกษารวมทั้งผู้ให้บริการทางการศึกษาเป็นแหล่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เจริญเติบโตขึ้นด้วยปัญญา ดังนั้น สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างบุคคลากรให้มีระดับคุณภาพตามที่คาดหวัง

สถานศึกษาและผู้ให้บริการทางการศึกษาสามารถนำมาตรฐาน ISO 21001 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ISO 9001 โดยเน้นการจัดการคุณภาพที่ดีซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการ และเน้นความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรฐานระบบการจัดการองค์กรการศึกษา มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ทำให้มีการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความเป็นเลิศ
  • ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการและระบบการจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • มีเครื่องมือสำหรับกระบวนการและการประเมินซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
  • ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ผู้เรียนทางไกล และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการจัดการองค์กรการศึกษา (ISO 21001)

  1. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการความรู้ Download