ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)

ประกาศสถาบันฯ ที่ 12/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนฟรี! สัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ภายใต้หัวข้อ “Supporting the Future of Global Trade”

จัดโดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ประกาศสถาบันฯ ที่ 11/2566 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 05/2566 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ตรวจประเมินตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI/ สรอ. เรียนเชิญผู้ตรวจประเมินที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ตรวจประเมินตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)” ภายใต้โครงการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสถานประกอบกิจการตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI/ สรอ. เรียนเชิญสถานประกอบกิจการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสถานประกอบกิจการตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)” ภายใต้โครงการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน

ประกาศสถาบันฯ ที่ 10/2566 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 04/2566 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

องค์กรก้าวไกลด้วยมาตรฐานสากล

การนำมาตรฐานไปใช้ทำให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น ปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัท ลดของเสียและต้นทุนภายใน เพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทางธุรกิจและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ทำให้ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ลง ช่วยให้มีการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ เป็นต้น

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)

ประกาศสถาบันฯ ที่ 9/2566 เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 03/2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

MASCI จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในงาน Subcon Thailand 2023

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและเสวนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในงาน Subcon Thailand 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ศูนย์จำลองสถานการณ์ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015 จาก MASCI

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์จำลองสถานการณ์ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก MASCI ณ ห้องประชุม SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566