MASCI ร่วมยินดี 3 บริษัทในกลุ่มธุรกิจเครือไทยเบฟได้รับประกาศนียบัตร มอก.9999

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจเครือไทยเบฟ

MASCI ต้อนรับคณะผู้แทนพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ของกัมพูชาในประเทศไทย

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ในประเทศไทยให้กับคณะผู้บริหารและผู้แทนพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ของกัมพูชาในประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนองค์กรชั้นนำของโลก เช่น PEFC และ FAO

MASCI เผยเคล็ดลับปรับปรุงนวัตกรรมในงานเสวนา Data Driven Innovation through ISO Standards

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดเสวนา “Data Driven Innovation through ISO Standards” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของ MASCI ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง MR 212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

MASCI ร่วม SABINA ช่วยโลก ผ่านโครงการ “โละบราเก่าไปเป็นพลังงานสะอาด” ปี 2566

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ./MASCI) ได้เข้าร่วมโครงการ “โละบราเก่าไปเป็นพลังงานสะอาด” (New Life BRA CYCLE) ของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA โดยมีนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนผู้บริจาคและส่งมอบชุดชั้นในที่เสื่อมสภาพให้กับนางสาวอินทิรา อิ่มจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนของ SABINA เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

MASCI ร่วมยินดีไทยออยล์ ได้รับประกาศนียบัตรการทวนสอบมาตรฐาน ISO 20400 Sustainable Procurement

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มอบประกาศนียบัตรการทวนสอบมาตรฐาน ISO 20400: 2017 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) ให้กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในขอบข่าย “การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียม และปิโตรเคมี (ไม่รวมการจัดซื้อน้ำมันดิบ) ครอบคลุมกลุ่มวัสดุหลัก 9 กลุ่ม และกลุ่มบริการหลัก 11 กลุ่ม”

MASCI ได้รับมอบหมายจาก กพร.จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้รับมอบหมายจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคอลส์ ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 20400 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืนจาก MASCI

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 20400: 2017 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืน ให้กับบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคอลส์ จำกัด ในขอบข่าย “การจัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการในกระบวนการ Main Plant ของธุรกิจการผลิตสารปรุงแต่งในอาหาร” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคอลส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

MASCI จัดเสวนา “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับความเป็นเลิศด้าน Privacy and Data Protection”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดเสวนา “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับความเป็นเลิศด้าน Privacy and Data Protection” และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ