MASCI ร่วมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาส ADB เข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือสนับสนุน SMEs ไทยปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

banner_ADB

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนายสก็อตต์ มอร์ริส รองประธานฝ่ายกำกับดูแลกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) พร้อมคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง ADB กับประเทศไทย รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    รวมทั้งผู้บริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สู่ความยั่งยืน

ADB_pic1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและให้มีผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) ที่สูงขึ้น ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวและประกอบอาชีพใหม่ภายใต้กติกาสากลได้อย่างยั่งยืน และส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป โดยกระทรวงฯ ยินดีรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจาก ADB และร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ SME D Bank และสถาบันเครือข่าย รวมถึง MASCI เพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

ADB_pic2ขอขอบคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร ADB กล่าวถึงความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ADB ในฐานะธนาคารเพื่อการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Bank) สําหรับเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีประสบการณ์ในการก่อตั้ง Green Finance Facility ยินดีให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางเทคนิค และเงินกู้สีเขียว เพื่อส่งเสริม SMEs ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Bio-Circular-Green (BCG) ของรัฐบาลไทย โดยจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรในการจัดทำ Action Plan ในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า เพื่อเดินหน้าในเรื่องดังกล่าว โดย MASCI ในฐานะหน่วยทวนสอบด้านความยั่งยืน จะมีส่วนร่วมในการจัดทำ Action Plan รวมถึงการพิจารณาโครงการเงินกู้สีเขียว และการติดตามผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ADB_pic3ขอขอบคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรม

MASCI จะร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำหนดกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบ “Driving Green Transformation for Thai SMEs”  การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของโครงการด้านความยั่งยืน  และทวนสอบ (Verification) การดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) โดย MASCI มีความเชี่ยวชาญในการทวนสอบด้านความยั่งยืน รวมถึงด้านก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36