MASCI ร่วมยินดี AR Group ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า ISO 18295-1 และเกียรติบัตร Call Center ดีเด่น

Banner-Advance Research

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (AR Group) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า (Customer Contact Centres) ISO 18295-1: 2017 และเกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร เอ็มเอส สยาม กรุงเทพฯ

นายศรัณย์  รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  มอบเกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น และนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า (Customer Contact Centres) ISO 18295-1: 2017 ขอบข่าย “งานบริการ Contact Center และ Contact Center Provided ให้บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ชฯ โดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริษัทฯ และนายดนัย แสงดีจริง ผู้จัดการทั่วไป ให้เกียรติเข้ารับมอบเกียรติบัตรและใบรับรองดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือในการบูรณาการการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐาน ISO 18295-1: 2017 กับการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่นของ สคบ.

MASCI ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและการดำเนินระบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการลูกค้า AR group หรือ Aconnect ให้มีการพัฒนาและยกระดับงานบริการที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการออกแบบกระบวนการให้บริการ การจัดเก็บและรักษาข้อมูล การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่สะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการบริการลูกค้าอย่างใส่ใจและมีการสร้างมาตรฐานในการบริการ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย โดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36