ด่วน! DPIM หนุนเหมืองแร่รักษ์โลก รับสมัครอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM ปี 2567

banner-csr-dpim-67

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร./DPIM)  เปิดตัว “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)” ประจำปี 2567  และจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2566  พร้อมทั้งการสัมมนาและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

csr-dpim-67-pic1

csr-dpim-67-pic2

กพร. ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ./MASCI) ดำเนินโครงการ CSR-DPIM ประจำปี 2567 และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดี กพร. เป็นประธาน และมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DPIM ประจำปี 2566 รวม 5 ประเภทรางวัลตามเกณฑ์การดำเนินงานมาตรฐาน CSR-DPIM ในระดับ Gold  ระดับ Silver ระดับ Platinum  สถานประกอบการที่เป็นสมาชิก CSR-DPIM Network ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่า 80% และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM (One Mine One Person: OMOP) รวมทั้งสิ้น 108 รางวัล

csr-dpim-67-pic3

csr-dpim-67-pic4

กพร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ CSR-DPIM มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่สามารถประกอบกิจการโดยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐาน CSR-DPIM จำนวน 153 แห่ง และมีการจัดตั้งเครือข่าย CSR-DPIM ตั้งแต่ปี 2555 ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ การขยายผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล

csr-dpim-67-pic5

csr-dpim-67-pic6

สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM ในปี 2567 จะได้เรียนรู้และพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่  และเมื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่มีผลการทวนสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับรางวัล CSR-DPIM ปี 2567 จาก DPIM และสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ISO 26000 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ MASCI  https://shorturl.at/kMxLt หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่คุณนภาวรรณ ดีปานแก้ว โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 206
E-mail: naphawan@masci.or.th  ปิดรับสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36