MASCI ครบรอบ 25 ปี เคียงคู่อุตสาหกรรมไทย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่งให้บริการเคียงคู่อุตสาหกรรมไทย และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความสามารถในการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ได้ดำเนินงานครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เนื่องในโอกาสนี้ นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานคณะกรรมการสถาบันฯ นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันฯ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อาคารยาคูลท์ สนามเป้า

โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จาก MASCI

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) จาก MASCI ณ ตึกอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

MASCI ได้รับมอบหมายจาก TPQI จัดสัมมนา “Reskill Upskill New skill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI หรือ สคช.) ให้จัดการสัมมนา “Reskill Upskill New skill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

MASCI จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 15189: 2022 และ ISO 15190: 2020 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้อกำหนดด้านคุณภาพและความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189: 2022 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 15190: 2020 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ และเป็นการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของไทย

TCEB ปรับปรุงใหม่ล่าสุด “คู่มือมาตรฐาน AMVS ประเภท Meeting Room”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB หรือ สสปน.) ได้จัดการประชุม Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) on the revision for Meeting Room Category ในรูปแบบ Hybrid Meeting

MASCI จัดฝึกอบรม CE Product Verification สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน

MASCI จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Circular Economy (CE) Implementation Training: Product Verification for Plastic Packaging in Supply Chains” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทวนสอบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Circular Economy – Product Verification) สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในโซ่อุปทานของประเทศ ภูมิภาค และองค์กรความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ ไปยังภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ให้แก่ผู้เข้าอบรมรวม 60 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย

ไอเอสโอร่วมต่อสู้กับมหันตภัยภาวะโลกร้อน

ในมุมมองของชีลา เล็กเก็ตต์ ไอเอสโอมีมาตรฐานทั้งหมดที่จำเป็นในการสนับสนุนวาระสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือหาวิธีจัดกลุ่มมาตรฐานที่ส่งเสริมให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังมีร่างมาตรฐานใหม่ในสาขานี้ที่ต้องทำทั้งหมดอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ก้าวทันเศรษฐกิจโลก…ไอเอสโอแนะนำมาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ไอเอสโอเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นของธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างดี ในภาวะที่ทั่วโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าให้ได้ อันที่จริงแล้ว มาตรฐานไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น จะเห็นได้ว่าไอเอสโอให้ความสำคัญกับธุรกิจทุกประเภทรวมทั้งธุรกิจขนาดเล็กและเอสเอ็มอีโดยในการพัฒนามาตรฐาน จะคำนึงถึงธุรกิจทุกประเภทให้สามารถนำมาตรฐานไปใช้ได้เช่นเดียวกัน

MASCI ร่วมยินดี สปสช. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า ISO 18295-1 และเกียรติบัตร Call Center ดีเด่น

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า (Customer Contact Centres) ISO 18295-1: 2017 ในขอบข่าย “การบริหารศูนย์ติดต่อลูกค้า” และรับเกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

MASCI ร่วมออกบูธงาน TRIUP Fair 2023

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานภาคี ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำปี 2566 (TRIUP Fair 2023)” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าพารากอน