Introduction and Internal Auditor TISI/OHSAS 18001

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจจะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ผู้ที่เป็น SMR (Safety Management Representative) คณะทำงานหรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม
 4. ผู้ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงในการตรวจติดตามภายในขององค์กร
 2. สามารถตีความข้อกำหนด TIS 18001-2554/OHSAS 18001:2007 ได้และนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในจัดทำระบบ
 3. ฝึกทักษะการตรวจประเมินตามมาตรฐาน TIS 18001-2554/OHSAS 18001:2007 การวางแผนการตรวจการจัดทำรายการการตรวจประเมิน การจัดทำรายงานการตรวจ และการติดตามการแก้ไขและป้องกัน ข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้อง
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ข้อกำหนดมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001
 2. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 3. การประเมินความเสี่ยง
 4. กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่น ๆ
 5. การนำไปใช้และการปฏิบัติ เอกสารและการควบคุมเอกสาร TIS/OHSAS 18001
 6. การติดตาม ตรวจสอบ และการวัดผลปฏิบัติ TIS/OHSAS 18001
 7. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 8. แนวคิดในการตรวจติดตาม
 9. วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 10. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผล การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
 11. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
ลงทะเบียน