Introduction to GHPs/HACCP (Codex) Revision 5-2020

หลักสูตร          2 วัน

จำนวน            40 ท่านต่อรุ่น

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการนำมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือเป็นทีมงานความปลอดภัยอาหาร
 2. บุคลากรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องการนำมาตรฐานนี้ไปดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสร้างความเชื่อถือในด้านการค้าอาหารระหว่างประเทศ
 3. ผู้ที่สนใจทั่วไปในหลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5
 2. เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นข้อกำหนด GHPs/HACCP ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 ที่ประกาศใช้ใน
  ปี ค.ศ. 2020 นี้
 3. ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทนำ GHPs/HACCP และกุญแจสำคัญ 5 ประการเพื่อให้อาหารปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก
 2. เปรียบเทียบข้อกำหนด GMP/HACCP rev.04 และ GHPs/HACCP rev.05
 3. ข้อกำหนด GHPs และ HACCP system Revision 5-2020
 4. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………..

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
21 ส.ค. 2567 GHPs (Codex) /HACCP (Codex) Introduction and Internal Auditor
18 ก.ย. 2567 ISO 22000:2018 Introduction and Internal Auditor