TLS 8001-2563 Internal Auditor

(หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด TLS 8001-2020)

หลักสูตร                 2 วัน (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทย
 2. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจประเมินภายในที่มีความรู้ด้านมาตรฐานแรงงไทยมาก่อน และต้องการทราบเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่สนใจระบบมาตรฐานแรงงานไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐานแรงงานไทยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
 2. สามารถตีความข้อกำหนด TLS 8001 และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
 3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
 4. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน TLS 8001
 5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความเป็นมาของมาตรฐาน TLS 8001
 2. บทนิยามและคำศัพท์ในมาตรฐาน TLS 8001
 3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน TLS 8001
 4. แนวคิดในการตรวจประเมิน
 5. โครงสร้างของการตรวจประเมิน (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจประเมิน การรายงานผล การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
 6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………..

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
7 พ.ย. 2567 TLS 8001-2020 Internal Auditor (2 days)