Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 16 ก.ย. 2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

หลักสูตร    1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก วิศวกร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด
 2. ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การควบคุมและประกันคุณภาพ
 3. ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านเครื่องมือวัด ด้านการทวนสอบเครื่องมือวัด
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ ปรับปรุงระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดการระบบและควบคุมเครื่องมือวัด ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ที่เกี่ยวข้องได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการทวนสอบผลการสอบเทียบ จากใบรับรองผลการสอบเทียบ (Calibration Certificate)
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในได้
 5. ผู้เข้าอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สรุปข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือวัด เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น
 2. การสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา และองค์ประกอบใบรับรองผลการสอบเทียบ
 3. หลักการของการทวนสอบผลการสอบเทียบ เช่น หลักการเลือก และ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด (Maximum Permissible Error : MPE)  เป็นต้น
 4. การสรุปผลของการทวนสอบผลการสอบเทียบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกรณีเครื่องมือวัดไม่ผ่านตามเกณฑ์การยอมรับ
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ              
ติดต่อ คุณกุลธิดา 

โทร. 02 617 1727 ต่อ 807                   
Email: kullathida@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 9/9/2567
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
16 ก.ย. 2567 Instrument Management for ISO standards
Scroll Up