ISO 50001:2018 Introduction and Internal Auditor

(หลักสูตรการตีความข้อกำหนดและตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน)

หลักสูตร                 3 วัน (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานในองค์กร
 2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 50001:2018 มาก่อน
 3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2018)
 4. ผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2018)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 50001:2018 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานได้
 2. เข้าใจในบริบทขององค์กรที่เกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น
 3. เข้าใจในประเด็นความเสี่ยงและโอกาสสำหรับระบบการจัดการพลังงาน
 4. เข้าใจถึงสาระสำคัญของมาตรฐาน และกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานได้
 5. สามารถนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
 6. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
 7. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 50001:2018
 2. การทำความเข้าใจบริบทขององค์กร ความเสี่ยงและโอกาสด้านพลังงาน
 3. การทบทวนด้านพลังงานและประเมินการใช้พลังงาน
 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการจัดการด้านพลังงาน
 5. แนวคิดในการตรวจติดตาม และวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 6. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผล การทวนสอบ แนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
 7. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th