Introduction to AA 1000SES

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็น QMR (Quality Management Representative) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม
 3. ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 มาพอสมควร
 4. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ISO 9000:2015 และข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ Interested Party
 2. เข้าใจในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. เข้าใจหลักการในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. แนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ISO 9000:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ Interested Party
 2. ความหมายของ Interested Party และ Interested Party Engagement
 3. ความจำเป็นและประโยชน์ของ Interested Party Engagement
 4. ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ Interested Party Engagement
 5. กรอบ (Framework) และกระบวนการในการทำ Interested Party Engagement
ลงทะเบียน