ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor

(หลักสูตรการตีความข้อกำหนดและตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015)

หลักสูตร                 3 วัน (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015 มาก่อน
 3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ และ/หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจติดตาม
 4. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
 2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
 3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
 4. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000
 2. หลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ
 3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 9001:2015 (อธิบายข้อกำหนดทีละประเด็นในข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใช้เวลาในการบรรยายสลับกับการทำ workshop จำนวน 2 วัน)
 4. แนวคิดในการตรวจติดตาม
 5. วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 6. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผล
  การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
 7. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ /คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email               sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Website            www.masci.or.th

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
7 ส.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
2 ต.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
2 ธ.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor