ISO 9004:2018 Quality management – Guidance to achieve sustained success

(หลักสูตร แนวทางเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9004:2018)

หลักสูตร                 1 วัน

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ ปรับปรุง และยั่งยืนในระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กร
 2. ผู้มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 9001
 3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจประเมินภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ และ/หรือผู้ตรวจประเมินภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน เพื่อการจัดทำ นำไปใช้ ระบบอย่างยั่งยืน
 4. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. องค์กรสามารถประเมินตนเองตามแนวทางมาตรฐาน ISO 9004:2018 เพื่อดูความสอดคล้องและไม่สอดคล้องในการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015 และหาโอกาสในการปรับปรุงให้การจัดทำมาตรฐานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
 2. เข้าใจกรอบโครงสร้างมาตรฐาน และตัวมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างชัดเจน
 3. ทราบวิธีการและเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดทำข้อกำหนด ISO 9001:2015 มากขึ้น
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ ตามมาตรฐาน ISO 9000:2015
 2. แนวทางเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9004:2018
 3. เครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                 sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
22 มิ.ย. 2566 ISO 9001:2015 Audit Technique
3 ก.ค. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
17 ก.ค. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
4 ก.ย. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
25 ก.ย. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
13 พ.ย. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
20 พ.ย. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor