ISO 9001:2015 for Executives / Managers (1 day)

หลักสูตร     1 วัน

รับจำนวน   40 ท่าน / หลักสูตร

ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

  1. ผู้บริหารสำหรับองค์กรที่จัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ
  2. ผู้ที่เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาระบบ (Management Representative)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
  2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
  3. เข้าใจถึงบทบาทผู้บริหารต่อการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ
  4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. หลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ และวงจรคุณภาพ PDCA
  2. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบองค์กร

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                 sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
22 มิ.ย. 2566 ISO 9001:2015 Audit Technique
3 ก.ค. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
17 ก.ค. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
4 ก.ย. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
25 ก.ย. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
13 พ.ย. 2566 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
20 พ.ย. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor