ไอเอสโอแนะนำเครื่องมือใหม่ในการจัดทำรายงานขององค์กร

market-share-report-a-pie-chart-1238366

ไอเอสโอเป็นหนึ่งในผู้กำหนดกรอบการดำเนินงานและมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 และ ในการสนับสนุนแนวคิดแบบผสมผสานร่วมกับกรอบแนวทางสากลในการดำเนินงาน

มาตรฐาน ISO 26000 ได้ให้แนวทางของการดำเนินการขององค์กรและธุรกิจตามแนวทางของความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสามารถในความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยให้มีการนำหลักการไปแปลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอเอสโอได้สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของแนวทางดังกล่าวซึ่งทำเพื่อสังคมและนักลงทุน ด้านการเงินในขณะที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรายงานมากเพิ่มขึ้นด้วย

ไอเอสโอแนะนำว่าในการจัดทำรายงานขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก สามารถใช้แนวทางของมาตรฐาน ISO 26000 และการ รายงานตามสากลแบบผสมผสานซึ่งไอเอสโอได้จัดทำเป็นเอกสารไว้แล้ว

แผนที่ดังกล่าวข้างต้นได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของ Corporate Reporting Dialogue (ซึ่งเป็นภาพรวมของโครงการรายงานขององค์กรซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างง่าย แผนที่นี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและเนื้อหา) เพื่อตอบสนองตลาดที่ต้องการให้มีความเชื่อมโยงกัน มีความคงเส้นคงวา สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกรอบการดำเนินงาน มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมในการจัดทำ Corporate Reporting Dialogue ดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทั้งสองแห่ง ได้แก่ GRI Financial Accounting Standards Board และ the International Integrated Reporting Council ด้วย

มาตรฐาน ISO 26000 และการรายงานตามสากลแบบผสมผสานดังกล่าว ไอเอสโอแนะนำผู้ใช้งานว่าเป็นเครื่องมือแบบใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำรายงานตามหลักการสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา:

1.    http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1959
2.    http://corporatereportingdialogue.com/