สรอ. รับหนังสือสำคัญการเป็นหน่วยตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ASEAN COSMETIC GMP จาก อย.

banner_asean-cosmetic-gmp

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจสถานประกอบการเครื่องสำอาง ขอบข่าย การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรองสถานที่ผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน ตามมาตรฐานแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE: ASEAN COSMETIC GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ FDA

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่ สรอ. รับมอบหนังสือสำคัญการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจสถานประกอบการเครื่องสำอาง ตามมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP จาก เภสัชกรหญิงสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ณ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อย. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 จากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหาร และหน่วยตรวจสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์

การได้รับการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจและหน่วยรับรองจาก อย. ของ สรอ. ซึ่งได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจและหน่วยรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ช่วยให้สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจและ/หรือการรับรองจาก สรอ. เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดต้นทุนจากการใช้บริการของหน่วยงานต่างประเทศ

สรอ. ได้ให้บริการการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 22000, GMP (FDA), ISO 13485 และการตรวจ Medical Device GMP (FDA) การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ การพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB) การให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม/การผลิต ภาคการค้า ภาคเกษตรและภาคบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย การได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

news_asean-cosmetic-gmp