สรอ. รับการตรวจประเมิน จาก CDM Accreditation Team (CDM-AT) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

banner-cdm-accreditation-team

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) โดยนางพรรณี อังศุสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism Accreditation Team: CDM-AT) ในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบงาน (Regular Surveillance) สำหรับหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย (Designated Operational Entities: DOE) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562  ณ ห้อง SUSTAINABILITY  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

news-cdm-accreditation-team-pic1

สรอ. เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย หรือ DOE แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการตรวจสอบยืนยัน/การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (Verification/Certification) สำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โดยได้รับการรับรองระบบงานจากคณะกรรมการบริหารกลไกพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of the Clean Development Mechanism: CDM EB), UNFCCC ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  และได้รับการต่ออายุการรับรองระบบงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

news-cdm-accreditation-team-pic2

กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีพันธกรณีกับประเทศที่ไม่มีพันธกรณี ได้ร่วมกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหรือคนในพื้นที่จากการขายวัสดุเหลือใช้/ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน สร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยการนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและพลังงาน

news-cdm-accreditation-team-pic3

สรอ.ได้ให้บริการด้าน CDM ในฐานะหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย หรือ DOE และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น
การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)/การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) การตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับองค์กรและระดับโครงการของผู้ประกอบกิจการ ตามมาตรฐานสากล ISO 14064-1 และ ISO 14064-2 การให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ CDM และการลดก๊าซเรือนกระจก