สรอ.ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง&การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก สาขาการขนส่งทางอากาศ

Banner_PressCert._SDOs&GHG-VVB-ISO14065

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDOs) ประเภทขั้นสูง  และการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ขอบข่าย ICAO-CORSIA จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ TISI

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. รับมอบใบจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน หรือ SDOs ประเภทขั้นสูง จำนวน 8 สาขา ได้แก่ การตรวจสอบและรับรอง, แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  ระบบการบริหารงานคุณภาพ,  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม,  ระบบการจัดการพลังงาน,  ระบบการจัดการความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และความรับผิดชอบต่อสังคม และใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตาม มอก.14065-2560 (ISO 14065:2013) สาขาการขนส่งทางอากาศ ขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ตามแนวทางการทวนสอบ International Civil Aviation Organization (ICAO), Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) จากนายวันชัย  พนมวัน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของ สมอ. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง 200 อาคาร สมอ. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

PressCert--SDOs_CORSIA--02

การได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน หรือ SDOs ประเภทขั้นสูง ของ สรอ. จะช่วยให้มีการจัดทำมาตรฐานการจัดการที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศตามแนวทางสากลที่ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภาวการณ์ของโลก และขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่จะกำหนดมาตรฐาน ได้รับการพัฒนายกระดับตามแนวทางสากลให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ    และการได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ของ สรอ. จะช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบินระหว่างประเทศของ ICAO ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และอุตสาหกรรมไทย 4.0 สำหรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve   ซึ่งการดำเนินงานทั้งสองของ สรอ. เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบรับรองของหน่วยงานภาครัฐ

PressCert--SDOs_CORSIA--03

สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสมาคมและระดับหน่วยงาน  และการบริการด้านก๊าซเรือนกระจก และ CDM  รวมทั้งการฝึกอบรม และการบริการข้อมูลและองค์ความรู้