Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 22 เม.ย. 2562
สถานที่: ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ


Banner-IndustryAward2019

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้จัดจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

        ส่วนที่ 1 ประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และการอบรมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน

        ส่วนที่ 2 ประเมินเอกสารการสมัคร เพื่อคัดเลือกในเบื้องต้น

        ส่วนที่ 3 ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ จำนวน 1 วัน สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น

       ทางสถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และการอบรมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน ใน วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  

        และหากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรม หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์รางวัล
  2. ใบสมัคร อุตสาหกรรมดีเด่น (อุตสาหกรรมศักยภาพ)
  3. เกณฑ์อุตสาหกรรมศักยภาพ
  4. แบบจัดทำรายงาน
 

ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up