Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 22 มิ.ย. 2566
ถึงวันที่: 23 มิ.ย. 2566
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 15,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

หลักสูตร:        

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส

วัตถุประสงค์:     

 1. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่จะทำหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ที่สอดคล้องตาม มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ กำหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง  บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การบริหารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย:   

บุคลากรระดับบริหาร หรือที่ได้รับมอบหมาย หรือ เป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ:

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์
  การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 3. เคยเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจำโรงงานของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ CSR-DPIM เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง (ไม่ต้องอบรมแต่ต้องผ่านการทดสอบ)

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและทดสอบ 

 1. แบบ บฉ.ส1 คำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปและหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป เป็นเวลาสไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน  ต้องมีหนังสือรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
 2. ในกรณีที่ไม่ต้องการอบรม แต่ต้องผ่านการทดสอบ ต้องมีหนังสือรับรองออกโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน รับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยเป็นพนักงานประจำโรงงาน ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี
 •  

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2/1/2566 ถึงวันที่ 9/6/2566
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up