Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 23 ส.ค. 2566
ถึงวันที่: 25 ส.ค. 2566
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 8,500 บาท
หลักสูตร: 3 วัน

วัตถุประสงค์:     

  1. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่จะทำหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ที่สอดคล้องตาม มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผน ออกแบบกระบวนการทำงาน วิเคราะห์ และจัดทำแผนการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมาย:   

บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ:

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
  3. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจำโรงงานของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ CSR-DPIM เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและทดสอบ:

  1. แบบ บฉ.ส1 คำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ
  3. สำเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปและหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
  4. สำเนาบัตรประชาชน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3/4/2566 ถึงวันที่ 11/8/2566
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up