Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 28 ม.ค. 2564
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

หลักสูตร    1 วัน

 

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก/ฝ่าย หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ
 2. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) ผู้จัดการด้านคุณภาพ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) ผู้จัดการด้านวิชาการ
 4. คณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพและด้านวิชาการ
 5. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 6. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ และผู้สนใจทั่วไป

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ และเข้าใจแนวทางในการตรวจประเมิน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันประเด็นที่จะเกิดข้อบกพร่อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปรับปรุงระบบ 
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 5. ผู้เข้าอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สรุปข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจประเมิน
 2. แนวทางในการจัดทำระบบเพื่อป้องกันในการเกิดข้อบกพร่อง
 3. หลักการตรวจประเมิน และสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน
 4. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และตัวอย่างกรณีศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………..

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   
ติดต่อ  คุณกุลธิดา คุณรัชดา
โทร. 02 617 1727 ต่อ 805, 807 
Email: qsd@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15/12/2563 ถึงวันที่ 21/1/2564
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up