Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 14 พ.ย. 2565
ถึงวันที่: 18 พ.ย. 2565
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 28,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

 The course is delivered in association with IQCS CERTIFICATION SDN BHD a CQI and IRCA Approved Training Partner.

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
หลักสูตร            5 วัน  (มีสอบข้อเขียน)
จำนวนไม่เกิน      20 ท่าน / หลักสูตร
In-house ค่าอบรม :  ตามใบเสนอราคา    

ผู้เข้าร่วมการอบรม
1.  ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
2.  ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Management Representative: SMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
3.  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
4.  ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)
ผู้เข้าร่วมอบรมควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในเรื่องระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักสูตรในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 
a)    ระบบการจัดการ
•    วงจรของ PDCA : การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการลงมือปฏิบัติ 
•    องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการ และ ความสัมพัน์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจวัด การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
b)    การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
•    แนวคิดของการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง และการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
•    ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการเตรียมความปลอดภัยและสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน และการปรับปรุงสมรรถนะด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเชิงรุก
•    การยกตัวอย่างทั่วไปที่เกี่ยวกับชาติต่างๆและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่นๆ
c)    ISO 45001
ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 45001 และ การนำคำศัพท์และคำนิยามมาใช้โดยทั่วไปในการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามที่กำหนดใน ISO 45001 เพื่อให้บรรลุตาม CQI & IRCA Certified ISO 45001:2018 บนพื้นฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018
2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 45001:2018 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ 

หัวข้อการฝึกอบรม
1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ
3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดทำรายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)  
6.  Workshop:  เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703 หรือ
E-mail: Supaporn@masci.or.th; Sineenart@masci.or.th; Jaratsri@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22/12/2564 ถึงวันที่ 2/11/2565
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up