Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 5 ก.ย. 2565
ถึงวันที่: 9 ก.ย. 2565
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 28,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

 The course is delivered in association with IQCS CERTIFICATION SDN BHD a CQI and IRCA Approved Training Partner.

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

หลักสูตร                    5 วัน  (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน             20 ท่าน / หลักสูตร Public รูปแบบการอบรม Onsite

จำนวนไม่เกิน              8 ท่าน / หลักสูตร Public รูปแบบการอบรม Online                

                 

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house  : ค่าอบรม  ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร (Quality Management Representative: QMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายใน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite) ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

 1. ระบบการจัดการ
  • ความรู้พื้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act)
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผนการ, การนำไปปฏิบัติ การวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารงานคุณภาพ
  • แนวคิดพื้นฐานและหลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 9000) :
   • การให้ความสำคัญกับลูกค้า
   • ความเป็นผู้นำ
   • การมีส่วนร่วมของบุคลากร
   • การบริหารเชิงกระบวนการ
   • การปรับปรุง
   • การตัดสินใจตามพื้นฐานของหลักฐานที่พบ
   • การบริหารความสัมพันธ์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
  • ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ (ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 และนิยาม คำศัพท์ ที่ใช้ในมาตรฐาน ตามที่กำหนดใน ISO 9000 ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมอาจเรียนหลักสูตร IRCA Certified QMS Foundation หรือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9001 หรือ หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
 4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐาน ที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ (IRCA Approved to A09422)

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
 2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรอง ความน่าเชื่อถือ
 3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดทำ รายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
 4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิค การตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน
 5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
 6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณศราวดี / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 303 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.th; sarawadee@masci.or.th; supaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15/11/2564 ถึงวันที่ 25/8/2565
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
17 ต.ค. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)
19 ธ.ค. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)
Scroll Up