Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 24 เม.ย. 2566
ถึงวันที่: 28 เม.ย. 2566
สถานที่: ปิดรับสมัคร โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาฯ
ราคา: 28,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร:
ไม่ว่าท่านจะได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้ว หรือเพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับท่านในการสร้างความมั่นใจในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2015 นี้ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ รวมถึงโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารกิจกรรมการตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินและการสื่อสารหลักฐานจากการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง และในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะมีการประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้าอบรมผ่านการสอบ

ผู้เข้าร่วมอบรม:

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับ

 • ผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
 • เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรวมในหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน   
 • ทุกท่านที่สนใจและต้องการได้รับความรู้เชิงทคนิคในการตรวจประเมิน ISO9001   

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม:
ผู้ที่จะเข้าอบรมควรจะมีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 9001 และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 รวมไปถึง

 • ระบบการจัดการ 
  • วงจร PDCA
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบผู้บริหารระดับสูง นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การวัดผล การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 • การจัดการคุณภาพ
  • แนวคิดพื้นฐานต่างๆ และหลักบริหารงานคุณภาพ 7 ประเภท (อ้างอิงถึง ISO9000)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
 • ISO 9001
  • ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO9001 และ คำศัพท์และคำนิยามต่างๆใน ISO 9000 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • ผ่านคุณสมบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • เพิ่มความรู้ความชำนาญในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ
 • ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานผู้มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งในโลก
 • เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางด้าน ISO 9001 ทำให้องค์กรมีการปรับปรุงและเป็นผู้นำในธุรกิจของท่าน

หัวข้อในการอบรม:    

 • บทนำของ ISO 9001
 • ภาพรวมระบบบริหารคุณภาพ
 • มาตรฐาน ISO 9001
 • ความสำคัญของโครงสร้างกระบวนการ
 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน 
 • ทำไมถึงต้องตรวจประเมิน และ ระบบการตรวจประเมิน
 • การงางแผนการตรวจประเมิน
 • ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
 • การจัดทำตารางการตรวจติดตามประเมิน 
 • รายการการตรวจประเมิน 
 • การประชุมเปิด 
 • การดำเนินการตรวจประเมิน 
 • การประชุมก่อนการประชุมปิด, สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและการระบุความไม่สอดคล้อง 
 • การจัดลำดับความไม่สอดคล้อง
 • การประชุมปิด 
 • การบันทึกการตรวจประเมิน 
 • การดำเนินการแก้ไขปัญหา และ การติดตามผลการแก้ไข 
 • ทบทวนเนื้อหาการอบรมและการสอบ
 • โครงสร้างพื้นฐานของการตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียน IRCA

เวลาในการอบรม:

ลงทะเบียนเวลา 7.45 น. หลักสูตรจะเริ่ม 8:00 น.- 18:30 น.โดยประมาณ เวลาพักเบรก 10:00 น. และ 15:00 น.

Reference ATP Name List: 

Reference Training Course Detail: 

วิธีการลงทะเบียน: 

สามารถลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุภาพร, คุณศราวดี, คุณศิณีนาฐ T. 0-2617-1727-36 ต่อ 801-803
E-mail: Supaporn@masci.or.th; Sarawadee@masci.or.th; Sineenart@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26/1/2566 ถึงวันที่ 20/4/2566
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
16 ก.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
18 พ.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
Scroll Up