Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 12 ธ.ค. 2562
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม
    1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ ทีมวิชาการของห้องปฏิบัติการ
    2. ผู้ที่ทำหน้าที่การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
    3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
    4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
    1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
    2. เข้าใจและสามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้
    3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม
    1. สรุปข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ข้อ 7.6 การประมาณค่า ความไม่แน่นอนของการวัด
    2. หลักการประมาณค่าความไม่นอนของการวัด ได้แก่    
     (1) บทนำ ความสำคัญ  
     (2) ประเภทของค่าความไม่แน่นอน   
     (3) การระบุปัจจัย/แหล่งของค่าความไม่แน่นอน        
     (4) การคำนวณค่าความไม่แน่นอน (Standard) 
     (5) การรวมคำนวณค่าความไม่แน่นอน (Combined)       
     (6) การขยายค่าความไม่แน่นอน (Expanded)  
     (7) การรายงานค่าความไม่แน่นอน (Report)                                                                                                                  

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
           ติดต่อ คุณกุลธิดา คุณปัทมรัตน์ คุณปิยะภรณ์ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 805, 807
หรือ E-mail: kullathida@masci.or.thpatamarat@masci.or.thpiyaporn@masci.or.th

 

 

 

ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up