Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 21 พ.ค. 2562
สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

หลักสูตร                  1 วัน

จำนวนไม่เกิน            40 ท่าน / หลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1  ถึงระดับที่ 5
และขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. รับทราบข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5
 2. รับทราบขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วย
  1. ที่มาของอุตสาหกรรมสีเขียว
  2. ความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
  4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
  5. นิยามศัพท์
  6. เกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5
 2. ขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วย
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2. ขั้นตอนขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง
  4. การตรวจติดตามผลและการต่ออายุการรับรอง
  5. การเพิกถอนและการยกเลิกการรับรอง
  6. การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703 หรือ
E-mail: Supaporn@masci.or.thSineenart@masci.or.thJaratsri@masci.or.th

                                               

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18/3/2562 ถึงวันที่ 3/5/2562
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up