Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 13 ก.ค. 2563
สถานที่: สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

หลักสูตร 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม
1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจผลในห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทางานพัฒนาระบบด้านคุณภาพและด้านวิชาการ
4. ผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทาและปรับปรุงระบบ และผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎการตัดสินใจ (Decision rules)
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
3. เพื่อให้นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระบบ
4. เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านวิชาการได้
5. ผู้เข้าอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม
1. สรุปข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Decision rule) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
2. สรุปแนวทางเกี่ยวกับกฎการตัดสินใจและข้อความแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน ILAC-G8 : 09/2019
3. ตัวอย่างการตัดสินใจและการระบุข้อความแสดงความสอดคล้อง ในรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎการตัดสินใจ (Decision rule)
5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และตัวอย่างกรณีศึกษา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10/4/2563 ถึงวันที่ 10/7/2563
ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up